Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Search for projects with tag "bakborrefälla"

[ID: 245] Barkborre labförsök 2020

PI: Martin Ahlström

Labstudie i syfte att utröna insekticiders effekt på granbarkborrar. Exponeringstid och mortalitet. Projektledare Per-Erik Larsson.

barkborrebakborrefällainsekticid

[ID: 244] Barkborre fältförsök 2020

PI: Martin Ahlström

Syftet med studien är att utvärdera metoder för att i praktiskt skogsbruk minska angreppen på stående frisk skog. Försöket planeras till Sveaskogs markinnehav på Ebbegärde kronopark (4700 ha) nordost om Nybro. Om markinnehavet inte är tillräckligt stort används i första hand även grandominerade markinnehav på den intilliggande Hornsö Ekopark. Försöket genomförs som ett blockförsök med tre försöksled (Kontroll, Trinetfällor och Novefällor) och tio upprepningar. I Trinetfällorna ingår feromon och en insekticid medan det i Novefällorna endast ingår ett feromon.

bakborrefällabarkborretrinet